شناسه خبر : 16543

اختصاصی چابک آنلاین؛

علی جباری،مدیرعامل شرکت بیمه رازی اعلام کرده که درمناقصه خدمات بیمه ای درمان تکمیلی،عمر وحوادث کارکنان و اموال و تمامی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو با پراکندگی کل کشور، به همراه دو شرکت دیگر برنده شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، تعداد نفرات بیمه شده دراین مناقصه، دستکم 400 هزار نفر بوده که با حداقل ارزش ریالی مجموع این بیمه نامه در رشته درمان10 هزار میلیاردریال  به انضمام  2 هزارمیلیارد ریال بیمه نامه رشته اموال ،درمجموع حدود 12 هزار میلیارد ریال است.

سهم نهایی شرکت مورد اشاره از پرتفوی مذکور بعد از توافق با دوشرکت بیمه گردیگر نهایی خواهد شد.

در اطلاعیه شرکت بیمه رازی ،اسمی از دو شرکت بیمه گردیگرکه در این قرارداد مشارکت خواهند داشت برده نشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای