شناسه خبر : 16081

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ، با بیان اینکه، مردم زمانی به مزایای بیمه پی خواهند برد که با مکانیزم دریافت خسارت آشنا شده و حقوق قانونی خود را به راحتی کسب کنند، افزود: در صورت اطلاع رسانی بهتر در مورد شرایط و مقررات بیمه و ایجاد مکانیزم مناسب دریافت خسارت ،مشتریان اقبال بیشتری به بیمه نشان خواهند داد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "ناصرلقائی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: هدف از تبلیغات در صنعت بیمه را از دومنظر می توان ارزیابی کرد، چنانچه اهداف شرکتها در راستای نیاز بیمه گذاران و به ویژه زیاندیدگان باشد ، عالی و مطلوب جامعه خواهد بود و اما ؛ چنانچه صرفاً معطوف به ایجاد درآمد و نمایش محصولات تکراری با عناوین جدید باشد، تبلیغات بیمه ای هدفمند انجام نشده است. 

وی، اظهار کرد: نقش تبلیغات ، اطلاع رسانی به مشتریان است و بدیهی است گسترش اطلاعات و فرهنگ سازی مهمترین مزیت تبلیغات باشد.

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ، با بیان اینکه تبلیغ محصول یک بعد مثبت تبلیغات است، افزود: اما نحوۀ بهره مندی از مزایای طرح ها و خدمات ، نیازمند اطلاع رسانی بیشترو ایجاد میل و رغبت در بیمه گذاران است. 

لقائی، ادامه داد: استفاده از خدمات بیمه نسبت به گذشته از مکانیزم خوبی برخوردار شده اما می توان با توسعۀ بیشتر تبلیغات به ویژه ارتقاء نحوۀ سرویس دهی، بیش از پیش موجبات گسترش بیمه را فراهم کرد. 

وی، تصریح کرد: با همت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران شرکت های بیمه ای در امر تبلیغات به اجماع رسیده و هم اکنون با پشت سر گذاشتن آزمون و خطا های معمول، کارگروههایی در این دونهاد پشتیبان تشکیل شده است.

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری شرکت بیمه اتکایی ایرانیان،  گفت: کارگروه روابط عمومی با مشارکت مدیران روابط عمومی همۀ شرکتهای بیمه ای برنامه های منظم و منسجمی را در دست کارشناسی و اجرا دارند که با حمایت بیشتر مدیران صنعت بیمه می توان نتایج اثر بخش آنرا در آیندۀ نه چندان دور مشاهده کرد.

لقائی، با بیان اینکه اتفاق خوبی در زمینۀ ارتباطات حادث شده و تحولات دیجیتال موجب گسترش اطلاع رسانی و ارتباطات شده است، افزود: صنعت بیمه نیز ازاین مزیت بزرگ جهانی بی بهره نبوده وبا استفاده از فضای مجازی بستر ارتباطی خود با مشتریان را توسعه بخشیده است . 

وی، ادامه داد: این اتفاق فرصت خوبی را نصیب روابط عمومی شرکت ها کرده و ضروری است یکی از شرایط جذب کارشناسان روابط عمومی تسلط به استفاده از نرم افزازو سخت افزار باشد. 

مدیر سرمایه انسانی و خدمات ادار ی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ، گام دوم برای درک بهتر محصولات بیمه ای را آشنایی بیمه شده با خدمات پس از فروش برشمرد و گفت: مردم زمانی به مزایای بیمه پی خواهند برد که با مکانیزم دریافت خسارت آشنا شده و حقوق قانونی خود را به راحتی کسب کنند.

لقائی، معتقد است که در صورت اطلاع رسانی بهترو افزونتر در مورد شرایط و مقررات بیمه و ایجاد مکانیزم مناسب دریافت خسارت ، مشتریان اقبال بیشتری به بیمه نشان خواهند داد.

روابط عمومی از نظر ساختاری به جایگاه مطلوب خود نرسیده است

وی ، توجه به ساختار سازی در روابط عمومی را یکی از نکات مهم دانست و گفت: متأسفانه روابط عمومی هنوز از نظر ساختاری به جایگاه مطلوب خود نرسیده و تقویت حوزۀ روابط عمومی و درک نقش روابط عمومی در سازمان تأثیر بسزایی در فرهنگ سازی و پیوند بین سازمان و جامعه و به عبارتی بیمه گر و بیمه گذار خواهد داشت.

مدیر سرمایه انسانی و خدمات ادار ی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ، ادامه داد: روابط عمومی و تبلیغات یک تخصص مدیریتی است و وقت آن رسیده  که شرکتهای بیمه ای به دور از نگاه کلیشه ای نقش روابط عمومی را در کمیته های توسعه ای سازمان پُررنگ تر کرده و قبل از هر تصمیم گیری چالشهای پیش روی هر برنامه را توسط روابط عمومی ارزیابی و درصورت نیاز آسیب شناسی کنند. 

لقائی، اذعان داشت که تبلیغات هوشمند ، در سایۀ پژوهش و شناسایی شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی اثر بخش خواهد بود و  سازمانها باید با تکیه بر دانش و تخصص ارتباطات، از نیروهای جوان و تحصیل کردۀ داخل شرکت بیش از پیش استفاده کند تا پس از کسب تجربه، مسئولیت روابط عمومی را به عهده بگیرند.

وی، با بیان اینکه نگاه به روابط عمومی به عنوان یک پست سازمانی یک خطای استراتژیک است ، افزود: روابط عمومی یک مسئولیت اجتماعی است و مدیر روابط عمومی باید مجهز به علوم ارتباطات و تبلیغات ، رسانه  و حتی علوم کاربُردی (هنر و دانش اجتماعیِ تجزیه و تحلیل گرایشها )باشد.

مدیر سرمایه انسانی و خدمات ادار ی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ، ادامه داد:  مدیر روابط عمومی باید بتواند زمینه های نفوذ در افکار عمومی ، جلب نظر سازمان و رغبت مشتریان را با حفظ منافع طرفین فراهم آورد.

لقائی، گفت: عشق ورزیدن به سازمان و مردم یکی از پیش نیازهای روابط عمومی است و روابط عمومی را باید به مثابۀ زندگی اجتماعی در نظر گرفت نه یک فرصت شغلی، از سوی دیگر چه خوب و چه بد، برخی از مدیران روابط عمومی وابسته به یک مدیر خاص هستند که با تغییر مدیریت، همراه با وی به سازمان بعدی کوچ می کنند.

وی، خاطر نشان کرد: این امر موجب بی ثباتی در مدیریت روابط عمومی می شود اعتماد به جوانان ساعی و با دانش موجب ثبات بیشتر در روابط عمومی خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای