شناسه خبر : 15935

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس اتحادیه شیشه وآینه تهران، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی فاقد بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، اتحادیه شیشه و آینه تهران، در حال حاضر دارای  600  عضو است.

"محمدعلی قنبری"درگفت وگوبا چابک آنلاین،گفت: اعضای صنف درگذشته ازبیمه نامه تکمیل درمان یک شرکت بیمه دولتی استفاده می کردند که از خدمات آن رضایتی هم نداشتند.

وی،خاطرنشان کردکه اعضای اتحادیه درحال حاضر از هیچگونه بیمه نامه ای استفاده نمی کنند  و تمایلی هم به استفاده از بیمه ندارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای