شناسه خبر : 15493

اختصاصی چابک آنلاین؛

"رضا کاظمی تکلیمی"،مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در گفت و گو با چابک آنلاین: درقانون بودجه سالجاری پیش بینی شده که مالکان واحدهای مسکونی ۱۰ هزارتومان درسال در ۵ قسط در قبض برق واحدهای مسکونی بپردازند و سهم دولت هم فعلا ۹۰ هزارتومان تعیین شده که اگر این دومنبع به حساب صندوق واریز شود این صندوق می‌تواند مسیر خود رادر خصوص پرداخت خسارت احتمالی زیان دیدگان در کل کشورانجام دهد درغیراینصورت صندوق هیچ تکلیفی ندارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای