شناسه خبر : 15119

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۲.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۷۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۴۸ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۳۸ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۷ شرکت سبز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای