شناسه خبر : 14310

دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین‌نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه‌ای اموال دستگاه‌های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.

به گزارش چابک آنلاین، به موجب این آیین‌نامه، بیمه مرکزی موظف است با همکاری همه مؤسسات بیمه­ و صندوق‌های موضوع آیین‌نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه‌ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم کند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، کل اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق‌ها، با رعایت اصول کلی مندرج در آیین‌نامه، تحت پوشش بیمه‌ای متناسب قرار دهند.

دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه کردن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند و سازمان مکلف است تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه سازمان برای اقدام لازم، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

دستگاه‌های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می‌شود، از جمله شرکت‌های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط، نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه این سازمان به دستگاه های اجرایی مذکور منعکس شده و در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مدیریت بحران کشور، مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

براساس آیین نامه یاد شده، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذی ربط، در خصوص فرهنگ‌سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه های اجرایی، نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای