شناسه خبر : 13981

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۴.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۲.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانابا افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۶۳ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه  کوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۲۹ درصد شد.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای