شناسه خبر : 13711

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۲.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۷۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۳.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۱۲ درصد شد.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای