شناسه خبر : 13578

اختصاصی چابک آنلاین؛

فرامرزخجیرانگاسی و سید محمدجواد میرطاهر به عنوان اعضای جدید، به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه دانا اضافه شدند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این تصمیم درمجمع عمومی عادی بطورفوق العاده اخیر شرکت بیمه دانا اتخاذ شده است.

از دکتر ابراهیم کاردگر، موسی رضائی وعبدالحسین پهلوان به عنوان دیگر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه دانا یاد می شود.

ازقرارمعلوم، فرامرزخجیرانگاسی و سیدمحمدجواد میرطاهر به جای افرادی چون دکتر سعید شیرزادی واسماعیل مهدوی نیا درهیات مدیره شرکت بیمه دانا جایگزین شده اند.

فرامرز خجیرانگاسی درحال حاضر به نمایندگی ازشرکت بیمه آسیا در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین هم حضور دارد.

سهامداران عمده شرکت بیمه دانارا شرکت هایی چون سرمایه گذاری سهام عدالت استانی،سرمایه گذاری صبا تامین و صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل می دهند.

مجموع دارایی شرکت بیمه دانا تا پایان سال گذشته چیزی درحدود ۵۰,۲۲۷,۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

شرکت بیمه دانادرپایان سال 98  هیچ سودنقدی نداشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای