شناسه خبر : 13431

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۳.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه اتکایی امین و تعاون بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۶۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت های بیمه اتکایی ایرانیان و پاسارگاد با افزایش ۰.۰۴ درصد شد.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳شرکت قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای