شناسه خبر : 13145

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۳.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۶۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۲.۵۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۱۵  درصد بوده است. 

در روز جاری از ۱۸ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای