شناسه خبر : 13065

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۲.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱.۲۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۳۵.۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۶۵درصد بوده است. 

در روز جاری از ۱۷ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای