شناسه خبر : 13026

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۶۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۲.۹۹ درصد بوده است. 

در روز جاری از ۱۶ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای