شناسه خبر : 12679

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش 0.22 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.35 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 3.81 درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا بود که 0.53 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش 4.59 درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.8 درصد بوده است.

حجم معاملات بیمه آرمان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش و 12 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای