شناسه خبر : 12350

اختصاصی چابک آنلاین؛

سعید ابراهیم زاده، کارشناس ارشد حقوق : سازمان تامین اجتماعی با اعمال ماده ۳۸ به قراردادهای نمایندگی بیمه علاوه بر اینکه قانون را نادیده خواهد گرفت باعث اجحاف در حق نماینده و به طور غیر مستقیم در حق صنعت بیمه خواهد شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای