شناسه خبر : 12284

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۳.۷۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های  بیمه معلم ودی با کاهش ۴.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۱.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش ۱۰۵.۸۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای