شناسه خبر : 11668

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۲.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۱.۴۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۳۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۱۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و  ۲۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای