شناسه خبر : 11296

"کتاب اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی" به منظور شناساندن و معرفی رابطه وهمبستگی حقوق با بیمه‌های بازرگانی تألیف و منتشر شد.

به گزارش چابک آنلاین، این کتاب با هدف نشان دادن رابطه حقوق با بیمه های بازرگانی تهیه و مباحث آن بیشتر ازمنظر حقوقی بررسی شده است.

عناوین این کتاب،شامل  مواردی چون تعریف بیمه، تاریخچه آن،حقوق و منابع بیمه، جایگاه بیمه به لحاظ فقهی،خصوصیات عقد بیمه، انواع بیمه ها و بیمه های بازرگانی و اصولی که بیمه بر پایه آن شکل گرفته،است.

ظهور بیمه در جوامع غربی درسه دورۀ باستان، وسطی و نوین و همچنین شکل گیری آن در ایران در دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درتاریخچه این کتاب به رشته تحریر در آمده است.

از آنجایی که بیمه در دسته عقود قرار دارد، بنابراین خصوصیات وشرایطی برای تعریف عقد بیمه وجود دارد که در برخی موارد، با عقود معین درحقوق مدنی مشابه و دربرخی موارد، خصوصیات مختص به خود را دارد که سعی شده تا حدودی بصورت خلاصه به آن پرداخته شود.

بیمه ها درسه دسته اجباری، حمایتی واختیاری تقسیم شده اند.

مطالب این کتاب راجع به دسته سوم یعنی بیمه های اختیاری است.

بیمه های بازرگانی از جمله بیمه های اختیاری است که بیمه گذاران یا ذینفعان برای تأمین و حمایت سرمایه خود اقدام به خریداری خطرات تحت پوشش آن می کنند.

درآخِر، اصول، موازین وچارچوبی که بر اساس آن بیمه های بازرگانی شکل یافته و بدون رعایت آنها شکل بیمه نامه یا قراردادهای بیمه و عملیات بیمه گری در مواردی باطل، غیرنافذ یا قابلیت فسخ می شوند به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این کتاب را سعید ابراهیم زاده، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، گرد‌آوری وتالیف کرده است.

photo_2020-05-22_15-19-19

ارسال نظر

خدمات بیمه ای