شناسه خبر : 11239

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا کاهش 0.56 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که 0.23 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش 1.06 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش 0.14 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 3 شرکت قرمز پوش و 21 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای