گوگرد
  • ستاره‌شناسان ممکن است موفق به حل این معما شده باشند که چرا به نظر می‌رسید بقایای مرگ ستارگان مرده فاقد گوگرد است.