نانوساختار کربنی
  • محققان ژاپنی و چینی در پژوهشی مشترک از روش یادگیری ماشینی برای پیش بینی و کنترل رشد نانوساختار کربنی روی سطوح فلزی استفاده کردند. در این بررسی هوش مصنوعی به طراحی نانوساختارهای کربنی کمک کرد.