شرکت کارخانجات پلاسکوکار سايپا
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    درآمدهای عملیاتی شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا ( پلاسک) در سال مالی گذشته به 4.167 میلیارد تومان رسید و افزایشی 69 درصدی را نسبت به سال مالی ۱۴٠۱ به نمایش گذاشت.