سود خالص شرکت بهمن لیزینگ
  • اختصاصی چابک آنلاین ؛

    سود خالص شرکت بهمن لیزینگ تا پایان سال گذشته با یک افزایش 13 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال ما قبل ازآن، به رقم 241 میلیارد تومان رسید.