شمس اله سلامی

شمس اله سلامی

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران

مدرک تحصیلی

 • دانشجوی دکترای مدیریت توسعه
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی
 • اخذ مدرک کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

 

 

 

سوابق کاری:

 • کارشناس بیمه های بازرگانی در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • کارشناس مسئول بیمه های بازرگانی در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • رییس گروه بیمه های بازرگانی در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجامع بانک‌ها و بیمه ها طی سال‌های 81 الی 89
 • مسئول بررسی های تخصصی صورت های مالی بیمه ها از سال 81 الی 89 در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • مسئول بررسی های تخصصی گزارشات هیئت مدیره بیمه ها به مجمع عمومی در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • مسئول رسیدگی و اظهار نظر درخصوص دستور جلسات شورای عالی بیمه و شرکت در جلسات کمیته تخصصی از سال 81 الی 89 در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • عضو کارگروه تدوین اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال‌های 84 الی 87
 • عضو کارگروه تدوین اصلاحیه قانون بیمه در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال های 84 الی 86
 • عضو کارگروه تدوین برنامه تحول در صنعت بیمه در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال های 85 الی 87
 • عضو کمیته اجرایی بودجه ریزی عملیاتی شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • عضو کارگروه تدوین احکام و مواد پیشنهادی بیمه های بازرگانی برای درج در برنامه پنجم توسعه طی سال های 88 الی 89
 • عضو کارگروه تهیه لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی از سال 82 الی 86 در امور اقتصادی و دارایی
 • رییس اداره کل بیمه های تمام خطر در مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت در بیمه ایران
 • رییس اداره کل پژوهش و مطالعات آماری در مدیریت بیمه های آتش سوزی در بیمه ایران
 • رییس اداره کل بیمه های آتش سوزی در مجتمع خدمات بیمه ای سعدی در بیمه ایران
 • رییس اداره کل بیمه های آتش سوزی و باربری در مجتمع خدمات بیمه ای سعدی در بیمه ایران
 • معاون منابع انسانی در بیمه ایران
 • مدیرکل امور منابع انسانی در بیمه ایران
 • مدیرکل برنامه ریزی و بودجه در بیمه ایران
 • عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان در بیمه ایران
 • عضو کمیته عملکرد در بیمه ایران
 • عضو کمیته سرمایه انسانی در بیمه ایران
 • عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در بیمه ایران
 • عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در بیمه ایران
 • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت در بیمه ایران
 • عضو کمیته پدافند غیرعامل در بیمه ایران
 • دبیر کمیته بهره وری بیمه ایران
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

اخبار مرتبط: