مهدي  خيرخواهان

مهدي خيرخواهان

سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مديريت صنعتی

 

اخبار مرتبط: