اسماعیل محتشم

اسماعیل محتشم

معاون بیمه های اموال شرکت بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژیک از دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

 • کارمند رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از سال1378
 • کارشناس بیمه از سال 1378
 • مسئول دایره صدوربیمه نامه های شعبه فردوسی تهران از سال 1380
 • رئیس اداره بیمه های مسئولیت و مهندسی مجتمع 15 آبان تهران ازسال 1382
 • معاون اداره کل نظارت بر طرح های مخصوص و اعتباری مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت سهامی بیمه ایران از 1385
 • رئیس اداره کل نظارت بر صدوربیمه های تمام خطرمهندسی مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت سهامی بیمه ایران ازسال 1386
 • مشاور فنی مدیر اتکایی بیمه ایران در بخش پذیرش اختیاری ریسک بیمه های مهندسی، آتش سوزی و انرژی از سال 1391 تاکنون
 • مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت شرکت سهامی بیمه ایران از 94/1/26 الی 96/12/29
 • عضو وابسته انجمن علوم مدیریت ایران
 • پذیرفته شده به عنوان معاون قائم مقام مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی بین المللی Asian Re تایلند (از زیر مجمو عه های کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) در بخش اختیاری بیمه های مهندسی و انرژی وآتش سوزی درسال 1390
 • مدرس دوره های کاربردی بیمه های مهندسی و انرژی ومسئولیت
 • دبیر اجرایی توافق نامه بیمه های مشترک انرژی از 94/11/26 تا کنون
 • طراحی کسب وکار اولین سیستم وب بنیان مکانیزه عملیات بیمه گری بیمه های مهندسی
 • طراحی کسب وکار اولین سیستم وب بنیان مکانیزه عملیات بیمه گری بیمه های مسئولیت
 • طراحی کسب وکار اولین نرم افزار سیستم نرخ دهی بیمه های مهندسی در کشور

 

اخبار مرتبط: