فرزاد  فروغی فرید

فرزاد فروغی فرید

مدیریت توسعه سرمایه های انسانی و سرپرست معاونت نظارت راهبردی و بهبود شرکت بیمه سامان

اخبار مرتبط: