مصطفی زحمتی پاک

مصطفی زحمتی پاک

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه تعاون

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

اخبار مرتبط: