حسن  پوراسکندری

حسن پوراسکندری

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه تعاون

سوابق کاری:

مدیریت بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه میهن
معاون بیمه های آتش سوزی بیمه آرمان

 

اخبار مرتبط: