محمد  بابا کردی

محمد بابا کردی

مدیر بیمه های مهندسی و سرپرست بیمه های مسئولیت شرکت بیمه تعاون

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران

 

اخبار مرتبط: