جواد آرونی

جواد آرونی

مدیر حسابرسی داخلی ریسک و تطبیق مقررات شرکت بیمه تجارت نو

اخبار مرتبط: