مرتضی پیرعلی

مرتضی پیرعلی

مدیر بازرسی و انتظامات شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسي: مديريت بيمه

 

سوابق کاری:

کارشناس امور بازرسی

معاون اداره امور بازرسی نمایندگان حقوقی

معاون اداره بازرسی و شعب

رئیس اداره امور بازرسی ادارات و شعب

معاون مدیر بازرسی و انتظامات

مدیر بازرسی و انتظامات

 

اخبار مرتبط: