مهدی خسروی

مهدی خسروی

مدیر ریسک و بهبود فرآیندهای شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

كارشناسي: مدیریت بیمه

كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

سوابق کاری:

نقشه بردار منابع طبیعی در ورامین

کارمند،مسئول،معاون و رئیس اداره صدوربیمه های عمروپس انداز

رئیس شعبه ممتاز شرق تهران

بازرس سازمان بازرسی کل کشور

عضوکمیته فنی اموال و مشاورمعاونت بیمه های اموال

معاون مدیر هماهنگی امور شعب

مدیر امور شعب

مشاور معاونت توسعه بازار و شبکه فروش

مدیر مدیریت امورمشتریان و توسعه بازار

مدیر طرح و توسعه

مدیر ریسک و بهبود فرآیندها

 

اخبار مرتبط: