محسن بزرگ زاده خالد آبادی

محسن بزرگ زاده خالد آبادی

مدیر مجتمع مرکزی شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

 

اخبار مرتبط: