حمیدرضا علیمحمدی

حمیدرضا علیمحمدی

مدیر بیمه‌های مهندسی و انرژی شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی

 

اخبار مرتبط: