ناصر رشیدی

ناصر رشیدی

مدیر بیمه های مهندسی و انرژیشرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

 

سوابق کاری:

مدیر بیمه های مسئولیت و سرپرست مدیریت بیمه های باربری و مهندسی شرکت بیمه میهن

 

اخبار مرتبط: