سمانه عزیز نصیری

سمانه عزیز نصیری

سرپرست مديریت ريسک شرکت بیمه پارسیان

اخبار مرتبط: