احمد قاسمی کلدهی

احمد قاسمی کلدهی

مدیر سرپرستی مدیریت امور مالی شرکت بیمه کارآفرین

اخبار مرتبط: