مهدی احراری

مهدی احراری

مدیر دفتر تحقیقات و مطالعات بیمه‌ای شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، گرایش بازارها و مالیه، دانشگاه علامه طباطبایی از سال 93  الی 97

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دانشگاه فردوسي مشهد 

کارشناسی اقتصاد نظري ، دانشگاه علامه طباطبايي 

سوابق کاری:

معاون سردبیر فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1387 تاکنون

داور مجلات علمی- پژوهشی؛ مطالعات اقتصاد انرژی، پژوهشنامه بازرگانی، برنامه ریزی و بودجه

همکاری پژوهشی با موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1386 تاکنون

همکاری با گروه الگوریتم و محاسبات دانشکده فنی دانشگاه تهران،1389 تاکنون

سردبیر اولین ویژه نامه تخصصی میان رشته ای بیمه، شرکت بیمه دانا، 1391

مشاور مدیرعامل بیمه دانا 1392

کارشناس تحقیقات،مدیریت مطالعات و تحقیقات بیمه دانا 1392الی 1393

کارشناس آموزش، مدیریت آموزش بیمه دانا، 1393 الی 1396

کارشناس مدیریت عمر و پس انداز بیمه دانا، 1396 الی 1397

اخبار مرتبط: