یدالله عبدالمالکی

یدالله عبدالمالکی

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

کارشناس علوم اقتصادی

سوابق کاری:

کارشناس ستاد درمان

کارشناس ستاد عمر و حوادث گروهی

کارشناس شعبه انقلاب

معاون امور بیمه ای شعبه انقلاب

معاون امور بیمه ای مجتمع تخصصی کاشانی

رییس شعبه انقلاب

رییس شعبه همدان

رییس مجتمع شعبه تخصصی آیت اله کاشانی

سرپرست منطقه جنوب و غرب تهران

سرپرست منطقه نه تا مهر 97

سرپرست مدیریت امور نمایندگان

اخبار مرتبط: