مهدیه نعیم حسنی

مهدیه نعیم حسنی

رئیس مرکز فاوای شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار

سوابق کاری:

کارشناس برنامه نویس بیمه دانا

معاون اداره نرم افزار مالی بیمه دانا

رئیس اداره حسابرسی داخلی بیمه دانا

مشاور مدیرعامل بیمه آسیا

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات بیمه آسیا 

اخبار مرتبط: