حسن نیکوی سمیعی

حسن نیکوی سمیعی

مدیر اتکایی و امور بین‌الملل شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی _ مدیریت بیمه

کارشناسی مدیریت بیمه

سوابق کاری:

کارشناس حوادث گروهی سال71

معاون اداره اتکایی سال 74 

رئیس اداره اتکایی قرادادی واختیاری سال 77  

معاون مدیر اتکائی و امور بین الملل سال80  

مدیر اتکائی و امور بین الملل سال 88  

نماینده کار گروه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران سال88  

نماینده کنسرسیوم انرژی  سال 88

 

اخبار مرتبط: