وحید شریفی

وحید شریفی

مدیر بیمه‌های مهندسی، انرژی و خاص شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

سوابق کاری:

کارشناس مالی شعبه همدان سال 77 الی 78

کارشناس صدور بیمه های مهندسی و مسئولیت سال 79 الی 82

معاون اداره صدور مهندسی و مسئولیت سال 83 الی 85

رئیس اداره صدور بیمه های مهندسی و متفرقه سال 85 الی 90

معاون مدیر بیمه های مهندسی،انرژی و خاص سال 90 الی آذر 97

اخبار مرتبط: