رضا اکبرزاده

رضا اکبرزاده

مدیر آموزش شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد منابع انسانی

کارشناسی مدیریت دولتی

 

سوابق کاری:

 کارشناس

رئیس اداره دفتر تحقیقات

سرپرست دفتر تحقیقات  

سرپرست آموزش و تحقیقات  

مدیریت امور اداری  

سرپرست مدیریت آموزش، برنامه و بودجه  

 

اخبار مرتبط: