حسن زیادخانی

حسن زیادخانی

سرپرست مدیر امور مالی شرکت بیمه دانا

سوابق کاری:

مدیر امور مالی در شرکت خصوصی 
معاون مدیر امور مالی بیمه دانا 
سرپرست مدیریت امور مالی بیمه دانا 
سرپرست منطقه شمالغرب بیمه دانا 
مدیر امور شعب، نمایندگان ،کارگزاران بیمه پارسیان

اخبار مرتبط: