سیدیاسر  شریعت

سیدیاسر شریعت

عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی، دانشگاه امیرکبیر

کارسشناسی ارشد MBA دانشگاه بین المللی قزوین

دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

عضو هیات رئیسه انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر از سال 85 تا 87

مدیر روابط عمومی مجله "مصاف" در سالهای 86 و 87

 

اخبار مرتبط: