رضا  مصطفوی

رضا مصطفوی

مدیرعامل شرکت بیمه میهن

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران

دانشجوی دکترا در رشته مدیریت تطبیقی و توسعه

 

سوابق کاری:

مدیر آموزش و توسعه بیمه مرکزی

مدیر کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای

مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی

مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی

 

اخبار مرتبط: