سيد اميد  مير آقازاده

سيد اميد مير آقازاده

مدير كل حساب ها و ذخاير اتكائي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخبار مرتبط: