مجيد  كاظمي

مجيد كاظمي

مدير كل بيمه هاي اتكايي آتش سوزي ،مهندسي و انرژي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخبار مرتبط: