داوود سرایی

داوود سرایی

سرپرست مدیریت هماهنگی امور شعب شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: حسابداری

 

سوابق کاری:

کمک کارشناس مالی

مسئول دایره هزینه های درمانی

معاون اداره حقوق و دستمزد

رئیس اداره حقوق و دستمزد

رئیس اداره اسناد و بانک ها

معاون مدیر مالی در دریافت و پرداخت

سرپرست مدیریت امور مالی و بودجه

مدیر امور مالی و بودجه

سرپرست مدیریت حسابرسی

سرپرست مدیریت هماهنگی امور شعب

 

اخبار مرتبط: